لطفا مشکلات و درخواست های خود را با رعایت نکات زیر برای ما ارسال کنید:

  1.     بخش یا واحد مربوطه را به درستی انتخاب کنید
  2.     شما میتوانید متناسب با اهمیت درخواست از سه گزینه فوری، متوسط و کم اهمیت استفاده کنید
  3.     بعد از ثبت میتوانید از پنل کاربری رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید